Regulamin najmu pojazdu

Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu pojazdu i określa szczegółowe warunki najmu pojazdu w firmie ARKADIA Biuro Podróży P.U.H. Bogdan Lech z siedzibą w Łodzi, ul. Józefa 15/17 NIP 728-176-96-05 REGON 472864249.

Najemca jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji i podpisaniem umowy do zapoznania się i zaakceptowania z niniejszego regulaminu oraz warunków polisy ubezpieczeniowej i assistance pojazdu.

Okres najmu pojazdu rozpoczyna się w chwili przekazania pojazdu, a kończy się z chwilą zwrotu pojazdu na podstawie protokołu. Miejsce, data i czas przekazania i zwrotu pojazdu określone są w umowie. Każda złotówka czynszu najmu odpowiada 1 km limitu kilometrów. Opłata za przekroczenie limitu kilometrów to 1 zł netto za każdy kilometr ponad limit. Każde rozpoczęte 24 godziny najmu stanowią 1 dobę.

Podstawienie i zwrot pojazdu możliwy jest w dowolnym miejscu umożliwiającym zaparkowanie i dokonanie dokumentacji fotograficznej w granicach miasta Łodzi bez dodatkowej opłaty. Poza granicami miasta Łodzi koszt podstawienia i zwrotu pojazdu wynosi 2 zł netto za każdy kilometr przejechanej trasy od granicy i z powrotem do granicy miasta Łodzi liczone wg mapy google.

Przy przekazaniu i zwrocie pojazdu wynajmujący sporządza protokół ze stanem licznika, przekazuje i odbiera pojazd, kluczyki oraz dokumenty pojazdu a także dokumentuje fotograficznie stan pojazdu a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności po zwrocie dotyczących stanu pojazdu, wyposażenia dokumentuje je w protokole i ma prawo do obciążenia najemcy kosztami związanymi z ich usunięciem, uzupełnienie czy wymianą. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów najemca ma obowiązek dopłaty zgodnie z regulaminem. Wynajmujący przekazuje pojazd z pełnym bakiem paliwa i adblue.

Opłata za najem pobierana jest z góry, za cały okres obowiązujący w umowie najmu, płatność za najem najemca może dokonać gotówką lub przelewem. W celu zagwarantowania rezerwacji konieczna jest wpłata 50% wartości najmu, pozostałą kwotę najemca jest zobowiązany wpłacić najpóźniej w chwili odbioru pojazdu, w przypadku rezygnacji w terminie do 14 dni w sezonie niskim, 30 dni w sezonie średnim i 60 dni w sezonie wysokim istniej możliwość bezpłatnej anulacji, po tych terminach koszty rezygnacji wynoszą 50% wartości najmu. W przypadku bezpłatnej anulacji opłaconej rezerwacji zwrot opłaty rezerwacyjnej nastąpi nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych.

Przy przekazaniu pojazdu najemca jest zobowiązany uiścić kaucję w kwocie 3000 zł . Kaucja zostaje wpłacona jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń wynajmującego względem najemcy. W przypadku braku roszczeń wynajmującego względem najemcy kaucja zostaje zwrócona w całości bez odsetek z chwilą zwrotu pojazdu. Kaucja może zostać zwrócona w terminie późniejszym, nie później niż dwa dni robocze po zwrocie pojazdu jeśli najemca zwróci pojazd z niepełnym bakiem paliwa, nieposprzątany i nie umyty, po zmroku czy warunki atmosferyczne nie pozwalają na oględziny pojazdu.

Wynajmujący jest zobowiązany przekazać najemcy wszelkie informacje niezbędne do kierowania pojazdem a najemca zobowiązuje się do ich przekazania osobom upoważnionym.

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby upoważnione i pasażerów oraz osoby trzecie w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu.

Uprawnionym do kierowania najętym pojazdem jest najemca oraz osoba upoważniona za zgodą wynajmującego i dodatkową opłatą.

Najemca ma prawo użytkować pojazd w granicach Rzeczpospolitej Polskiej oraz za zgodą wynajmującego i dodatkową opłatą w granicach strefy Schengen.

Najemca ma prawo ciągnąć przyczepę o określonym rodzaju i wadze zgodnie z dowodem rejestracyjnym pojazdu za zgodą wynajmującego i dodatkową opłatą.

Najemca oraz każda osoba upoważniona musi posiadać prawo jazdy ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkich innych krajów objętych umową.

W okresie najmu najemca oraz każda osoba upoważniona zobowiązana jest do:

 1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych podczas kontroli ruchu drogowego (prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowa najmu pojazdu)
 2. zabezpieczania pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą, parkowania w bezpiecznych miejscach do tego przeznaczonych, poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu drogowego oraz dozwolonych dla kategorii i gabarytów najmowanego pojazdu,
 3. uniemożliwienia dostępu do dokumentów oraz kluczyków pojazdu nieuprawnionym osobom trzecim,
 4. ponoszenia wszelkich opłat związanych z eksploatacją pojazdu tj. kosztów parkingów, opłat drogowych, mandatów,
 5. w przypadku otrzymania przez wynajmującego powiadomienia o wykroczeniach drogowych, brakach opłat za parkingi czy drogi ich opłacenia wraz z kosztami w terminach wskazanych w powiadomieniach oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 6. w przypadku unieruchomienia pojazdu, awarii, szkody, utraty kluczyków, dokumentów, kradzieży czy innej sytuacji uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu najemca jest zobowiązany do zabezpieczenia pojazdu oraz niezwłocznego (nie później, niż w ciągu 1 godziny) poinformowania wynajmującego o zaistniałej sytuacji oraz postępowania zgodnie ze wskazówkami wydanymi przez wynajmującego, do przekazania wszelkich informacji wymaganych przez służby tj. policję, straż pożarną czy pogotowie ratunkowe oraz złożenia pisemnego oświadczenia i wyjaśnień wynajmującemu,
 7. uzupełniania zbiornika paliwem przed zapaleniem się kontrolki tankowania paliwem zgodnym rodzajem podanym w dowodzie rejestracyjnym,
 8. wykonywania na własny koszt obsługi bieżącej pojazdu, tj. sprawdzenia i uzupełniania wszystkich płynów eksploatacyjnych (w tym adblue), sprawdzania stanu ogumienia, działania świateł,
 9. dokonania przeglądu okresowego zgodnie z książką serwisową na stacji obsługi ustalonej z wynajmującym, na koszt wynajmującego, najemca może dokonać napraw, poprawek, przeglądów lub innych czynności naprawczych oraz obsługowych pojazdu za zgodą wynajmującego na stacji obsługi ustalonej z wynajmującym, najemca zobowiązany jest do przedstawienia faktur za wykonaną usługę oraz złożenia wyjaśnień z opisem powstania usterki, wynajmujący po przeanalizowaniu zasadności naprawy i braku winy najemcy zwróci wszystkie koszty na podstawie faktur przekazanych przez najemcę,
 10. zwrotu pojazdu z pełnym bakiem paliwa i ad blue, czystego i posprzątanego.

Wynajmujący zabrania najemcy:

 • dokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw i przeróbek w pojeździe czy obsługi serwisowej bez zgody wynajmującego,
 • przewożenia większej ilości osób niż jest to określone w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 • obciążania pojazdu ładunkiem powyżej jego DMC,
 • holowania innych pojazdów wynajmowanym pojazdem,
 • przewożenia pasażerów ściganych przez kraj użytkowania pojazdu albo nielegalnie przebywających w kraju użytkowania,
 • palenia tytoniu w pojeździe oraz dopuszczania do palenia przez pasażerów,
 • przewożenia zwierząt,
 • przewożenia materiałów niebezpiecznych, żrących, łatwopalnych, paliw, wybuchowych, niedozwolonych prawem kraju przebywania,
 • wykorzystywania pojazdu do nauki jazdy, udziału w wyścigach i innych zawodach sportowych
 • podnajmowania lub udostępniania pojazdu osobom trzecim.

Najemca odpowiedzialny jest finansowo za:

 • utratę dokumentów, kluczyków pojazdu oraz innych elementów pojazdu,
 • utratę gwarancji z winy najemcy,
 • szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania i zabezpieczania pojazdu,
 • jazdę pojazdem z usterką powstałą podczas wynajmu, jeśli może ona stanowić niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego lub stanu technicznego pojazdu,
 • wszelkie koszty i konsekwencje związane z poszukiwaniem utraconego z winy najemcy pojazdu i holowania go do miejsca zwrotu.

Najemca może przedłużyć najem pojazdu oraz zmienić miejsce zwrotu pojazdu za zgodą i mailowym potwierdzeniem wynajmującego oraz po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Przedłużenie okresu wynajmu przez najemcę bez zgody wynajmującego stanowi podstawę do obciążenia najemcy karą zgodną z niniejszym regulaminem, a także zgłoszenia przez wynajmującego na policję przywłaszczenie pojazdu z art. 284 KK.

Najemca w sytuacji unieruchomienia wynajętego pojazdu ma prawo do pełnych świadczeń wynikających z assistance pojazdu, w tym do samochodu zastępczego zgodnie z warunkami polisy ubezpieczeniowej i assistance pojazdu.

Najmowany pojazd posiada ubezpieczenie OC i AC oraz assistance, jednakże najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadkach :

 1. uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu, po spożyciu narkotyków lub innych substancji odurzających i psychotropowych lub bez ważnego prawa jazdy przez najemcę, osoby upoważnione czy osoby trzecie,
 2. kradzieży pojazdu, w przypadku niedopilnowania przez najemcę zabezpieczenia pojazdu, tj. niezamknięcie pojazdu, nie uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń antykradzieżowych lub gdy najemca nie jest w stanie dostarczyć wynajmującemu kluczyków i dokumentów skradzionego pojazdu,
 3. umyślnego uszkodzenia pojazdu przez najemcę i osoby upoważnione czy osoby trzecie w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu,
 4. uszkodzenia pojazdu w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 5. kierowania pojazdem przez osobę nieupoważnioną,
 6. ucieczki kierowcy z miejsca zdarzenia,
 7. szkód wykluczających wypłatę odszkodowania wynikających z warunków umowy ubezpieczeniowej.

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe w związku z najmem pojazdu, a nie objęte ubezpieczeniem OC i AC, a także w przypadku zatrzymania pojazdu lub konfiskaty pojazdu przez organy do tego uprawnione z winy najemcy. W przypadku niemożności odzyskania pojazdu najemca zobowiązany jest do zapłaty równowartości pojazdu.

Wynajmujący ma prawo obciążyć najemcę następującymi opłatami dodatkowymi za szkody wynikłe z winy najemcy, osób upoważnionych lub osób trzecich w przypadku powierzenia im pojazdu lub niewłaściwego zabezpieczenia pojazdu przed osobami trzecimi:

 1. szkody, których nie obejmuje AC pojazdu – faktyczne koszty plus utrata przychodu z najmu w okresie naprawy,
 2. utrata pojazdu z winy najemcy, której nie obejmuje AC – faktyczna wartość pojazdu plus utrata przychodu z najmu za okres od utraty do zarejestrowania nowego pojazdu,
 3. zatrzymanie pojazdu przez organy uprawnione z winy najemcy – faktyczne koszty odzyskania pojazdu plus utrata przychodu z najmu za okres od zatrzymania do odzyskania pojazdu,
 4. uzupełnienie paliwa i/lub adblue – faktyczne koszty plus 50 zł netto opłaty manipulacyjnej,
 5. mycie i sprzątanie pojazdu – faktyczne koszty plus 100 zł netto opłaty manipulacyjnej,
 6. pranie tapicerki – faktyczne koszty plus 300 zł netto opłaty manipulacyjnej,
 7. brak lub uszkodzenie kluczyka, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej – faktyczne koszty plus 500 zł netto opłaty manipulacyjnej,
 8. palenie tytoniu w pojeździe – 1000 zł netto,
 9. przewożenie zwierząt wewnątrz pojazdu: 1000 zł netto
 10. udostępnienie pojazdu osobie nieupoważnionej do kierowania pojazdem: 1000 zł netto,
 11. szkody z AC pojazdu – do 3000 zł,
 12. utrata gwarancji na pojazd z winy najemcy: 10000 zł netto,
 13. nieuiszczone mandaty, opłaty za parkowanie, opłaty drogowe – faktyczne koszty plus 300 zł netto opłaty manipulacyjnej w granicach Rzeczpospolitej Polskiej i 500 zł poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,
 14. zwłoka w zwrocie pojazdu: dwukrotność czynszu najmu,
 15. holowanie bez zgody wynajmującego: dwukrotność czynszu najmu,
 16. wyjazd poza granice Rzeczpospolitej Polskiej bez zgodny wynajmującego: dwukrotność czynszu najmu.

Wszelkie informacje związane z realizacją umowy przekazywanie są na wskazane w umowie adresy mailowe oraz numery telefonów, wszelkie uzgodnienia i zmiany postanowień umowy mogą byś dokonane na piśmie lub za pomocą korespondencji mailowej.

Dane osobowe najemcy są chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez wynajmującego w celach związanych z realizacją umowy.

Wszelkie spory stron w związku z realizacją umowy najmu będą rozstrzygane polubownie lub przez sądy właściwe dla siedziby wynajmującego.

Umowa najmu zawiera oświadczenie, iż najemca zapoznał się z niniejszym regulaminem.